سامانه میز خدمت الکترونیک

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

توزيع اعتبار ، مبادله موافقت نامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي

تهيه حساب هاي منطقه اي

در انتظار تخصیص شناسه خدمت