شرح خدمت

به منظور اجراي سياستهاي كلي برنامه هاي اصلاح نظام اداري، نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه جامع اصلاح نظام اداري عملكرد دستگاه هاي اجرايي در ابعاد عمومي و اختصاصي پايش مي گردد.

مستندات مورد نیاز

آمار و اطلاعات پايه نظام اداري بروزرساني شده دستگاه هاي اجرايي شامل ساختار، نيروي انساني، فناوري و راهبردها و برنامه هاي مصوب. مستندات عملكرد مندرج در سامانه مديريت عملكرد استان، گزارش هاي نظارتي موردي در طول سال.

قوانين و مقررات

سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه نظام اداري، قانون مديريت خدمات كشوري، قوانين برنامه هاي توسعه ، نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه هاي عملياتي منتج از آن

استعلام(فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)

پاسخ به سوالات متداول

مدت زمان انجام خدمت

از طريق سامانه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

رایگان

مسئول اصلي ارائه خدمت

طبقه دوم
منصوره هاشمی
شماره تماس: 05631272363  
ایمیل سازمانی: hashemi@mpo-skh.ir

مراحل گردش كار

۱- تدوين شاخص هاي عمومي و اختصاصي ساليانه دستگاههاي اجرايي كشور
۲- ابلاغ شاخص هاي عمومي و اختصاصي ساليانه به دستگاههاي اجرايي كشور
۳- ورود گزارشات خودارزيابي توسط دستگاههاي اجرايي كشور
۴- ارزيابي دستگاههاي اجرايي كشور بر اساس گزارشات خودارزيابي آنها
۵- تقدير از دستگاههاي برگزيده در جشنواره شهيد رجايي

نظرات خود را در مورد ارائه خدمت ارزيابي عملكرد سالانه دستگاههاي اجرايي را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی