شرح خدمت

فرآيند بررسي كيفيت و توان تخصصي مركز آموزش متقاضي براي اجراي آموزش هاي كارمندان دولت در حيطه مشخص.

مستندات مورد نیاز

تصوير اساسنامه و اسناد قانوني- تصوير مجوز هاي آموزشي در حيطه مورد تقاضا – تصوير آخرين مدرك تحصيلي و سوابق مديريتي مديرعامل –تصوير آخرين مدرك تحصيلي اعضاي هيئت مديره – تأييديه حراست براي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره- تصوير قرارداد هاي آموزشي مركز – تصوير مدارك تحصيلي مدرسان و كادر غير آموزشي – مستندات مربوط به جا و مكان – تصوير طرح طبقه بندي و نمودار سازماني – تصوير مستندات مربوط به سيستم بايگاني – فهرست كتب و وسايل آموزشي- قرارداد كار مؤسسه با كاركنان و ليست پرداخت بيمه و كسورات قانوني

قوانين و مقررات

قانون مديريت خدمات كشوري
بخشنامه شماره ۱۵۵۸۵۰۵ مورخ ۹۶/۹/۱۸ سازمان امور اداري و استخدامي كشور منضم به ۲ جدول و ۱۸ فرم

استعلام(فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)

پاسخ به سوالات متداول

فرآيند اخذ مجوز موسسات آموزشي متقاضي آموزش كاركنان دستگاههاي اجرايي به استثناي دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات به چه صورت ميباشد؟ جواب: به استناد بخشنامه شماره ۵۱۸۷۵/۲۰۰ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۸۹ موضوع ضوابط و دستورالعمل اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي اقدام ميگردد.
كداميك از موسسات آموزشي مجاز به برگزاري دوره آموزشي براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي باشند؟ جواب: براي آگاهي از موسسات تاييد صلاحيت شده ميباست به سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مراجعه شود. .

مدت زمان انجام خدمت

  • يك الي دو ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

رایگان

مسئول اصلي ارائه خدمت

طبقه اول

مجتبی نوفرستی راد

شماره تماس: 05631272382  

ایمیل سازمانی: noferesti@mpo-skh.ir 

مراحل گردش كار

۱-درخواست اعتبار سنجي (الف : نحوه انتخاب حيطه ي آموزشي ب: شرايط عمومي ج: شرايط اختصاصي)
۲-فرآيند بررسي
۳- اطلاع رساني و نظارت
۴-نحوه تمديد، انصراف و يا لغو صلاحيت مؤسسات تاييد صلاحيت شده

نظر خود را در مورد ارائه خدمت اعتبار سنجی مراکز و موسسات آموزشی در حیطه های مختلف را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی