شرح خدمت

نظارت بر عملكرد بودجه دستگاه هاي اجرايي استان در قالب سامانه نظام عمليات عمراني (نظارت ۴) از طريق دريافت و ورود اطلاعات مربوط به پروژه هاي سرمايه اي استان در قالب اعتبار، تخصيص، پرداختي خزانه، عملكرد و….. در سيستم و تهيه گزارشات مورد نياز

درخواست خدمت

ارائه خدمت

مدارك مورد نياز

  • اطلاعات مربوط به تخصيص، پرداختي خزانه و عملكرد اعتبارات پروژه هاي تملك داراييهاي سرمايه اي، پيشرفت فيزيكي، نحوه اجراي پروژه ها، كيفيت اجراي پروژه

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

15 روز

ساعات ارائه خدمت

ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوري

  • 3بار

هزينه هاي ارايه خدمت (ريال) به خدمت گيرندگان

رایگان

قوانين و مقررات

  • قوانين برنامه هاي توسعه- لايحه بودجه سال جاري كشور- قانون محاسبات عمومي كشور- قانون برنامه و بودجه- ضوابط اجرايي قانون بودجه- دستورالعمل مبادله موافقتنامه هاي سرمايه اي- قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۱ و ۲- ضوابط تعيين شده توسط سازمان مانند سقف اماني دستگاه اجرايي، تعداد مجاز و ميزان حق الزحمه كاركنان طرحي

استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)

نياز به استعلام خاصي ندارد.

پاسخ به سوالات متداول

  • در سامانه نظارت بر چه مواردي نظارت مي شود؟ فرآيندهاي توزيع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصيص بودجه، كنترل و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استاني و ملي .

مسئول اصلي ارائه خدمت

طبقه سوم
حمید جهانشاهی
شماره تماس: 05631272120
ایمیل سازمانی: jahanshahi@mpo-skh.ir

نمودار مراحل دريافت خدمت (از ديد متقاضي خدمت)

مراحل گردش كار

۱- دريافت پيشنهاد تخصيص دستگاه اجرايي و ورود پيشنهاد تخصيص
۲-دريافت پرداختي خزانه و ورود آن
۳- دريافت عملكرد اعتبارات دستگاه اجرايي و ورود آن
۴- انجام بازديد از پروژه ها
۵- ورود اطلاعات پيشرفت فيزيكي پروژه ها
۶- ورود اطلاعات كيفيت اجرا
۷- ورود اطلاعات نحوه اجرا، نحوه برگزاري مناقصه، نحوه انجام و…
۸- جمعبندي و گزارش گيري عملكرد بودجه دستگاههاي اجرايي استان

نظر خود را در مورد ارائه خدمت نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه‏های اجرایی استان را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی