نظارت بر فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان

بررسی درخواست ارایه شده از سوی دستگاه اجرایی و در صورت تایید، صدور شماره مستخدم/ شناسه قراردادی

شرح خدمت

بررسی درخواست ارایه شده از سوی دستگاه اجرایی و در صورت تایید، صدور شماره مستخدم/ شناسه قراردادی

مستندات مورد نیاز

آپلود مستندات در سامانه کارمند ایران توسط دستگاه اجرایی

مستندات شامل؛ تصویر مجوز- گزینش- تامین اعتبار و سایر موارد حسب مورد (در فرآیند مربوط به هر یک از عناوین استخدام/ تبدیل وضعیت مشخص شده است)

قوانین و مقررات

قانون مدیریت خدمات کشوری- آراء دیوان عدالت اداری- قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران

استعلام

صرفا مشخصات شناسنامه ای افراد از طریق سامانه ثبت احوال، تایید می گردد.

پاسخ به سؤالات متداول

مدت زمان انجام خدمت

از طریق سامانه کارمند ایران ( باتوجه به ۴۲ فرآیند فعال در سامانه هر فرآیند مشمول زمان متفاوتی می شود.)

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

بر اساس نوع استخدام و یا تبدیل وضعیت، مبلغ و شماره حساب اعلامی سازمان اداری و استخدامی کشور (واریزی به حساب خزانه) در سامانه تعیین شده است.

مسئول اصلی ارائه خدمت

طبقه سوم

کوروش آموزگار

شماره تماس: 05631272160  

ایمیل سازمانی: amooozgar@mpo-skh.ir 

مراحل گردش کار

ورود اطلاعات توسط دستگاه اجرایی

تایید در دستگاه اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، وزارتخانه و سازمان اداری و استخدامی کشور

صدور شماره مستخدم/ شناسه در سامانه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور 

نظرات خود را درمورد ارائه خدمت بررسی درخواست ارایه شده از سوی دستگاه اجرایی و در صورت تایید، صدور شماره مستخدم/ شناسه قراردادی را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی