شرح خدمت

اين سامانه براي نظارت بر پروژه هاي استاني مربوط به قرارداد اجرايي تملك دارايي سرمايه اي مي باشد كه شامل بخشهاي گوناگون است.

درخواست خدمت

ارائه خدمت

مستندات مورد نياز

ابلاغيه اعتبار سرمايه اي، پيش نويس موافقتنامه، پيش نويس تخصيص، گزارش بازديد، تاييديه عملكرد ذيحساب دستگاه

قوانين و مقررات

قانون برنامه هاي توسعه، قانون مصوب بودجه سالانه كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۱ و ۲

استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)

  • نياز به استعلام خاصي ندارد.

پاسخ به سوالات متداول

۱-نظارت بر پروژه هاي استاني مربوط به قرارداد اجرائي تملك دارائيهاي سرمايه اي ازچه منظري مي باشد ؟ نظارت از نوع برنامه اي (دوره اي ) مشتمل برگزارش پيشرفت فيزيكي ، گزارش عملكرد مالي و گزارش كيفيت اجراي (مجزا از گزارش فني ) پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني مي باشد .
۲- نظارت بر پروژه هاي استاني مربوط به قرارداد اجرائي تملك دارائيهاي سرمايه اي چندر بار در سال عملياتي مي شود ؟ دو بار در سال ؛ يكبارقبل از مبادله موافقتنامه هاي مربوطه با دستگاههاي اجرائي استان وباردوم پس از پايان سال مالي .
۳- در نظارت بر پروژه هاي استاني مربوط به قرارداد اجرائي تملك دارائيهاي سرمايه اي چه عواملي فعاليت دارند ؟ اين نظارت توسط گروهي متشكل از كارشناسان سازمان مديريت وبرنامه ريزي ، دستگاههاي اجرائي ونيز كارشناس فرمانداريهاي هر شهرستان صورت مي گيرد .
۴- گزارش نظارت بر پروژه هاي استاني مربوط به قرارداد اجرائي تملك دارائيهاي سرمايه اي به چه مرجع يا مراجعي ارسال مي گردد ؟ سازمان برنامه وبودجه كشور
۵- ازجمله نتايج نظارت بر پروژه هاي استاني مربوط به قرارداد اجرائي تملك دارائيهاي سرمايه اي چه مواردي مي باشند ؟ اطلاع ازاعتبار مورد نياز براي تكميل پروژ ه هاي استاني جهت مورد استفاده قراردادن در برنامه ريزي هاي سالانه وميان مدت استاني ، اطلاع از ميزان وسرعت جذب اعتبارات توزيع شده بين دستگاههاي اجرائي استان در طول سال ، اطلاع از شكل ومحل هزينه كرد اعتبارات توزيع شده توسط دستگاههاي اجرائي

مدت زمان انجام خدمت

دو هفته

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

رایگان

مسئول اصلي ارائه خدمت

طبقه سوم
حمید جهانشاهی
شماره تماس: 05631272120 
ایمیل سازمانی: jahanshahi@mpo-skh.ir 

مراحل گردش كار

۱-سازمان برنامه و بودجه استان اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي ابلاغ شده را دريافت مي كند.
۲-اعتبارات به دستگاههاي اجرايي استاني بر اساس مصوبه شوراي برنامه ريزي استان ابلاغ مي شود.
۳-دستگاههاي اجرايي استاني با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان موافقتنامه مبادله مي كنند
۴-بر اساس اعتبارات موافقتنامه بودجه دستگاههاي اجرايي در مقاطع سه ماه تخصيص داده مي شود .
۵-عملكرد اعتبارت تخصيص داده شده توسط دستگاه هاي اجرايي استاني ارائه مي شود.
۶-اطلاعات نظارت پروژه هاي عمراني شامل پيشرفت فيزيكي توسط كارشناسان سازمانهاي مديريت برنامه ريزي استان به سيستم وارد مي شود .

نظرات خود را در مورد ارائه خدمت نظارت بر طرح‏ها و پروژه‏های ملی و استانی را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی