شرح خدمت

به منظور ارتقاي كيفيت و سرعت توليد آمارهاي رسمي، توسعه توليد آمارهاي ثبتي از طريق دستگاه هاي اجرايي پيگيري مي شود. در اين خدمت، پس از تعيين نيازهاي آماري حساب هاي اقتصادي استان، اقلام آماري مورد نياز شناسايي و دستگاه اجرايي متولي توليد آن تعيين مي گردد و با انجام هماهنگي و مكاتبات با دستگاه مربوطه اطلاعات مورد نياز به صورت الكترونيكي، دستي و كاغذي اخذ مي گردد. همچنين در مراحل مختلف كيفيت توليد ارقام بررسي و تاييد مي شود تا زمينه ارسال اطلاعات مربوطه به مركز آمار ايران فراهم شود.

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

سالیانه

ساعات ارائه خدمت

  • آنلاين از طريق سامانه

تعداد بار مراجعه حضوري

هزينه هاي ارايه خدمت (ريال) به خدمت گيرندگان

رایگان

قوانين و مقررات

  • قانون مركز آمار ايران، برنامه ملي آمار، مصوبات شوراي عالي آمار و دستورالعملهاي مركز آمار ايران

استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)

  • نياز به استعلام خاصي ندارد.

پاسخ به سوالات متداول

۱- نتايج حسابهاي منطقه اي شامل چه مواردي است ؟ نتايج حسابهاي منطقه اي شامل شاخص هاي كلان و مهم اقتصادي از جمله توليد ناخالص ملي و داخلي ، ارزش ستانده ها ، ارزش مصارف واسطه و ارزش افزوده براي تمام زيربخش هاي اقتصادي كشور و استان ها مي باشد. .
۲- نتايج حسابهاي منطقه اي چه كاربردي دارد؟ اين نتايج در تهيه تمام گزارش هاي اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي از جمله گزارش اقتصادي استان ، گزارش آمايش استان ، طرح مطالعات اقتصاد مقاومتي و طرح ملي پژوهشي با همكاري گروه حسابهاي منطقه اي و محاسبات قيمت مورد استفاده قرار مي گيرد. .
۳- آخرين اطلاعات رسمي و منتشره از حسابهاي منطقه اي كشور مربوط به چه سالي مي باشد؟ آخرين اطلاعات رسمي منتشره از سوي مركز آمار ايران مربوط به سال ۱۳۹۳ مي باشد. .
۴-نتايج حسابهاي منطقه اي از چه طريقي تهيه مي گردد؟ اطلاعات حسابهاي منطقه اي از طريق تهيه گزارشهاي مربوط به ۷۲ رشته فعاليت اقتصادي انجام مي پذيرد. از بين اين ۷۲ رشته فعاليت ، اطلاعات مربوط به ۸ رشته فعاليت به طور كامل توسط مركز آمار ايران تهيه مي گردد، اطلاعات مربوط به ۳۱ رشته فعاليت به طور كامل توسط استان تهيه مي گردد و اطلاعات مربوط به ۳۵ رشته فعاليت از طريق اجراي طرحهاي آماري با مشاركت استان و مركز آمار ايران تهيه مي شود.براي تهيه ۳۱ رشته فعاليتي كه در استان تهيه مي شود با حدود ۹۰ دستگاه اجرايي دولتي و شركت ها و موسسات دولتي و خصوصي در استان مكاتبه شده و غالباً اقلام اطلاعاتي مالي آنها و در مواردي محدود نيز حجم جامعه اطلاعاتي آنها دريافت مي گردد. .

مسئول اصلی ارائه خدمت

طبقه اول
مهدیه مالکی
شماره تماس: 05631272351
ایمیل سازمانی: maleki@mpo-skh.ir

نمودار مراحل دريافت خدمت (از ديد متقاضي خدمت)

مراحل گردش كار

نظر خود را درمورد ارائه خدمت تهيه حساب هاي منطقه اي را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی