شرح خدمت

به منظور ارتقاي كيفيت و سرعت توليد آمارهاي رسمي ، توسعه توليد آمارهاي ثبتي از طريق دستگاه هاي اجرايي پيگيري مي شود. در اين خدمت، پس از تعيين نيازهاي آماري رسمي، اقلام آماري موردنياز شناسايي و دستگاه اجرايي متولي توليد آن مي گردد و با انجام هماهنگي با دستگاه مربوطه در رعايت استانداردها فرآيند توليد قلم آماري در دستور كار قرار مي گيرد و به كرات از اين فرآيند بازديد مي شود. همچنين در مراحل مختلف كيفيت توليد اقلام بررسي و تاييد مي شود تا امكان اعلام و انتشار آن به عنوان آمار رسمي فراهم شود.

درخواست خدمت

ارائه خدمت

مستندات مورد نياز

درخواست رسمي مركز آمار ايران

قوانين و مقررات

دستور العمل مركز آمار ايران

استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)

ندارد

پاسخ به سوالات متداول

۱.دسترسي به نشريه سالنامه آماري استان به چه صورتي امكان پذير است؟ دسترسي به نشريه سالنامه آماري استان به دو صورت الكترونيكي وفيزيكي امكان پذير است.نشر الكترونيك اين نشريه به صورت تدريجي بوده وبا نهايي شدن اطلاعات هر بخش از طريق وب سايت سالنامه آماري به آدرس salnameh.sci.org.ir قابل دسترس مي باشد. پس از تكميل شدن كل فصول ، نشريه مذكور به صورت كامل از طريق سايت سازمان به آدرس https://mpo-skh.ir ولينك سالنامه آماري قابل دسترس مي باشد. همچنين با دانلود اپليكيشن سالنامه به راحتي به كليه اطلاعات مي توان دسترسي داشت. -نسخه فيزيكي نشريه از طريق كتابخانه سازمان امانت داده مي شود.
۲.چاپ نشريه سالنامه آماري استان (انتشار نسخه فيزيكي)چه زماني صورت مي گيرد؟ به طور معمول نسخه فيزيكي نشريه هرسال، ارديبشت ماه دو سال بعد منتشر مي شود
۳.دسترسي به نشريه گزيده شاخص ها ونماگرهاي اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي به چه صورتي امكان پذير است؟ دسترسي به نشريه مذكوربه دو صورت الكترونيكي وفيزيكي امكان پذير است.فايل pdf نشريه از طريق سايت سازمان به آدرس https://mpo-skh.ir معاونت ها ومديريت ها/ معاونت آمار واطلاعات/ نشريات استان / گزيده شاخص ها ونماگرها، قابل دسترس مي باشد.
۴- نتايج حسابهاي منطقه اي شامل چه مواردي است ؟ نتايج حسابهاي منطقه اي شامل شاخص هاي كلان و مهم اقتصادي از جمله توليد ناخالص ملي و داخلي ، ارزش ستانده ها ، ارزش مصارف واسطه و ارزش افزوده براي تمام زيربخش هاي اقتصادي كشور و استان ها مي باشد. .
۵- نتايج حسابهاي منطقه اي چه كاربردي دارد؟ اين نتايج در تهيه تمام گزارش هاي اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي از جمله گزارش اقتصادي استان ، گزارش آمايش استان ، طرح مطالعات اقتصاد مقاومتي و طرح ملي پژوهشي با همكاري گروه حسابهاي منطقه اي و محاسبات قيمت مورد استفاده قرار مي گيرد. .
۶- آخرين اطلاعات رسمي و منتشره از حسابهاي منطقه اي كشور مربوط به چه سالي مي باشد؟ آخرين اطلاعات رسمي منتشره از سوي مركز آمار ايران مربوط به سال ۱۳۹۳ مي باشد. .
۷-نتايج حسابهاي منطقه اي از چه طريقي تهيه مي گردد؟ اطلاعات حسابهاي منطقه اي از طريق تهيه گزارشهاي مربوط به ۷۲ رشته فعاليت اقتصادي انجام مي پذيرد. از بين اين ۷۲ رشته فعاليت ، اطلاعات مربوط به ۸ رشته فعاليت به طور كامل توسط مركز آمار ايران تهيه مي گردد، اطلاعات مربوط به ۳۱ رشته فعاليت به طور كامل توسط استان تهيه مي گردد و اطلاعات مربوط به ۳۵ رشته فعاليت از طريق اجراي طرحهاي آماري با مشاركت استان و مركز آمار ايران تهيه مي شود.براي تهيه ۳۱ رشته فعاليتي كه در استان تهيه مي شود با حدود ۹۰ دستگاه اجرايي دولتي و شركت ها و موسسات دولتي و خصوصي در استان مكاتبه شده و غالباً اقلام اطلاعاتي مالي آنها و در مواردي محدود نيز حجم جامعه اطلاعاتي آنها دريافت مي گردد. .

مدت زمان انجام خدمت

8ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

رایگان

مسئول اصلي ارائه خدمت

طبقه اول
افسانه ابراهیمی
شماره تماس: 05631272342 
ایمیل سازمانی: ebrahimi@mpo-skh.ir 

مراحل گردش كار

۱-تهيه سالنامه آماري استان
۲-تهيه آمار و اطلاعات از دستگاه هاي اجرايي در قالب فرم هاي آماري با نرم افزار فرابر
۳-تهيه حسابهاي منطقه اي استان با سامانه حسابهاي منطقه اي
۴-ارائه آمار و اطلاعات به دستگاهها و مراجعين

نظرات خود را در مورد ارائه خدمت تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی (سالنامه آماری) را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی