تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيري هاي نمونه اي)

اجراي سرشماري و يا آمارگيري نمونه اي با رعايت استاندارد آماري بين المللي پس از بررسي ضرورت اجرا و برنامه ريزي، طراحي، آماده سازي و گردآوري داده ها ، پردازش داده ها و استخراج نتايج ، ارزيابي كيفيت نتايج، انتشار، اطلاع رساني و مستندسازي،

شرح خدمت

اجراي سرشماري و يا آمارگيري نمونه اي با رعايت استاندارد آماري بين المللي پس از بررسي ضرورت اجرا و برنامه ريزي، طراحي، آماده سازي و گردآوري داده ها ، پردازش داده ها و استخراج نتايج ، ارزيابي كيفيت نتايج، انتشار، اطلاع رساني و مستندسازي، همچنين در مواردي كه دستگاه هاي اجرايي قصد اجراي يك طرح طرح آماري داشته باشند با رعايت استاندارد ابلاغي و نيز نظارت مركز آمار ايران تمامي مراحل پيش گفته به ترتيب طي مي شود.

مستندات مورد نياز

ابلاغ اجراي طرح آماري يا سرشماري از طرف مركز آمار ايران

قوانين و مقررات

دستور العمل مركز آمار ايران

استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)

  • نياز به استعلام خاصي ندارد

پاسخ به سوالات متداول

۱. چگونه مي توان در اجراي طرحهاي آماري با معاونت آمار و اطلاعات سازمان همكاري كرد؟ مراجعه به گروه اجراي طرحهاي آماري و سرشماري ، انجام مصاحبه و ثبت نام . در صورت نياز با داوطلب تماس گرفته خواهد شد.
۲. چرا در اجراي طرحهاي آماري به خانوار يا كارگاه ما مراجعه مي شود؟ خانوارهاي نمونه بر اساس روش هاي مختلف نمونه گيري از طرف مركز آمار ايران انتخاب مي شوند و تصادفا برخي از خانوارها و كارگاه ها جزو نمونه هاي آماري قرارمي گيرند و مامور آمارگير جهت تكميل پرسشنامه به خانوار نمونه مراجعه مي نمايند.

مدت زمان انجام خدمت

  • برحسب نوع سرشماري متغير مي باشد

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

رایگان

مسئول اصلي ارائه خدمت

طبقه اول
احمدرضا رضایی
شماره تماس: 05631272344  
ایمیل سازمانی: rezayi2@mpo-skh.ir 

نظرات خود را درمورد ارائه خدمت تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيري هاي نمونه اي) را بیان کنید

مشاهده نتایج نظر سنجی